Odbori, komisije, sveti

Delovna telesa občinskega sveta

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti.

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti v mandatnem obdobju 2014 – 2018 sestavljajo:

 

1. Jelka Bilušić Maistrova ulica 2, Rogatec predsednica
2. Mojca Šmit Tlake 59, Rogatec članica
3. Irena Kitak Celjska cesta 42, Rogatec članica
4. Brigita Horvat Žahenberc 40a, Rogatec članica
5. Slavko Pavlovič Log 63, Rogatec član

 

 Odbor za gospodarstvo in turizem

 Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, malega gospodarstva in obrti, gostinstva ter turizma, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za gospodarstvo in turizem lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za gospodarstvo in turizem v mandatnem obdobju 2014 – 2018 sestavljajo:

1. Viktor Božak Lerchingerjeva ulica 6, Rogatec predsednik
2. Anton Roškar Donačka Gora 36a, Rogatec član
3. Martin Korez Tlake 58a, Rogatec član
4. Boris Novak Log 9c, Rogatec član
5. Peter Jerič Žahenberc 41, Rogatec član

 

Odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju komunale, varstva okolja in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

 

Odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja v mandatnem obdobju 2014 – 2018 sestavljajo:

1. Anton Roškar Donačka Gora 36a, Rogatec predsednik
2. Jelka Bilušić Maistrova ulica 2, Rogatec članica
3. Fredi Ferčec Hofmanova ulica 5, Rogatec član
4. Jernej Rajher   Brezovec pri Rogatcu 11, Rogatec član
5. Zlata Polajžer Pot k ribniku 13, Rogatec članica

 

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

 Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami v mandatnem obdobju 2014 – 2018 sestavljajo:

1. Agica Kunstek Žahenberc 61, Rogatec predsednica
2. Martin Korez Tlake 58a, Rogatec član
3. Jolanda Pavlovič Log 63, Rogatec članica
4. Gabrijel Pust Šorlijeva ulica 12, Rogatec član
5. Bojan Pavlovič Log 54, Rogatec član

 

 Odbor za kmetijstvo

 Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kmetijstva, gozdarstva, varstva zapuščenih živali, veterine, ribištva in lovstva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za kmetijstvo lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za kmetijstvo v mandatnem obdobju 2014 – 2018 sestavljajo:

1. Anton Polajžar Sv. Jurij 4, Rogatec predsednik
2. Jolanda Pavlovič Log 63, Rogatec članica
3. Agica Kunstek Žahenberc 61, Rogatec članica
4. Karl Šmit Tlake 58, Rogatec član
5. Jernej Rajher Brezovec pri Rogatcu 11, Rogatec član

 

 Statutarno – pravna komisija

 Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov.

Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.

Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno-pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.

Statutarno – pravno komisijo v mandatnem obdobju 2014 – 2018 sestavljajo:

1. Viljem Prevolšek Trg 9, Rogatec predsednik
2. Mojca Šmit Tlake 59, Rogatec članica
3. Vili Bukšek Žahenberška cesta 1, Rogatec član
4. Boris Drofenik Ceste 87, Rogatec član
5. Milan Butolen Ceste 28, Rogatec član

 

Odbor za šport

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju športa, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za šport lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Odbor za šport v mandatnem obdobju 2014 – 2018 sestavljajo:

1. Fredi Ferčec Hofmanova ulica 5, Rogatec predsednik
2. Irena Kitak Celjska cesta 42, Rogatec članica
3. Viljem Prevolšek Trg 9, Rogatec član
4. Željko Sekirnik Pot celjskih grofov 6, Rogatec član
5. Aleksandra Tudja Slomškova ulica 14, Rogatec članica

 

 

 

 

 

Dodaj odgovor