1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 25. avgusta 2023

Številka: 032-0017/2023-1
Datum: 24.8.2023

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) ter 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)

sklicujem
1. IZREDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v TOREK, 29. AVGUSTA 2023, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2023 ( gradivo)

2. Predlogi sklepov o imenovanju:
I. Občinske volilne komisije Občine Rogatec
II. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogatec
III. Sosveta za varnost Občine Rogatec (gradivo)

3. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2023 (gradivo)

4. Razno (gradivo)

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN