1. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 3. decembra 2022

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0018/2022-1

Datum: 1.12.2022

VABILO

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) ter 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)

 sklicujem 1. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 Seja bo v ČETRTEK,  8. decembra 2022, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

 DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
  2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogatec o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Rogatec (gradivo priloženo)
  3. Imenovanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
  4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
  5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
  6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 Martin Mikolič, univ. dipl. inž., ŽUPAN