10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 8. aprila 2016

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0002/2016-1
Datum: 6.4.2016

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo), sklicujem
10. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 14. APRILA 2016, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 23.2.2016 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 23.2.2016 (gradivo priloženo)

3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Rogatec o pregledu izkazov Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2015 (gradivo priloženo)

4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2015, 1. in 2. obravnava (I. del gradiva, II. del gradiva)

5. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2015 (I. del gradiva, II. del gradiva)

6. Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2015 (I. del gradiva, II. del gradiva)

7. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek za leto 2015 (gradivo priloženo)

8. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu – socialna oskrba v letu 2015 in predlog cene storitve za leto 2016 (gradivo priloženo)

9. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana:
I. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
II. Sosveta za varnost (gradivo priloženo)

10. Pobude in vprašanja

11. Razno
Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN