10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 10. decembra 2020

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0021/2020-1
Datum: 10.12.2020

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem
10. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v TOREK, 22. decembra 2020, ob 17.00 uri,
v dvorani Grajske pristave,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 11.6.2020, 4. izredne seje, z dne 1.9.2020, 5. izredne seje, z dne 1.10.2020, 2. dopisne seje, z dne 28.10.2020 in 3. dopisne seje, z dne 17.11.2020 (gradivo I. del, II. del, III. del,IV. del, V. del)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 11.6.2020, 4. izredne seje, z dne 1.9.2020, 5. izredne seje, z dne 1.10.2020, 2. dopisne seje, z dne 28.10.2020 in 3. dopisne seje, z dne 17.11.2020 (gradivo priloženo)

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2021, 1. obravnava (gradivo I. del, II. del, seznam investicij 2021 in 2022)

4. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022, 1. obravnava (gradivo I. del, II. del)

5. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane, 1. obravnava (gradivo I. del, II. del, III. del)

6. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, 1. obravnava (gradivo I. del, II. del)

7. Predlog Odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, 1. obravnava (gradivo I. del, II. del)

8. Predlog izdaje soglasja javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o.za najem kredita (gradivo I. del, II. del)

9. Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Rogatec (gradivo I. del, II. del, III. del)

10. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec, 1. in 2. obravnava (gradivo I. del, II. del)

11. Predlog sklepa:
– o podaji predloga kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju
– o imenovanju nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Rogatec
(gradivo priloženo)

12. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (gradivo priloženo)

13. Pobude in vprašanja

14. Razno

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.