10. redna seja Občinskega sveta Občine Rogatec

Objavljeno: 10. marca 2012

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0001/2012- 1

Datum: 09.03.2012

VABILO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10)

sklicujem

10. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 22. MARCA 2012, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

 1. Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 22.12.2011 (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 22.12.2011 (gradivo priloženo)
 3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Rogatec o pregledu izkazov Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2011 (gradivo bo predloženo članom občinskega sveta pred sejo)
 4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2011, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
 5. Volitve predstavnikov v Razvojni svet Savinjske regije (gradivo priloženo)
 6. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, 1. obravnava (gradivo priloženo)
 7. Predlog Odloka o spremembi območja naselja Tlake, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
 8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
 9. Mnenje ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina (gradivo priloženo)
 10. Prodaja dela poslovnega deleža Občine Rogaška Slatina v javnem podjetju OKP Rogaška Slatina, d.o.o. Občini Poljčane (gradivo priloženo)
 11.  Pobude in vprašanja
 12.  Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

ŽUPAN