11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 21. junija 2016

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0003/2016-1
Datum: 20.6.2016

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo),

sklicujem
11. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v TOREK, 28. JUNIJA 2016, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 14.4.2016 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 14.4.2016 (gradivo priloženo)

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2016, 1. in 2. obravnava (gradivo I. del, gradivo II. del)

4. Predlog Odloka o spremembi območja naselja Log, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)

5. Predlog spremembe cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
 obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
 odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
 zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (GRADIVO I. DEL, GRADIVO II DEL)

6. Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec (gradivo priloženo)

7. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Celjske lekarne (gradivo priloženo)

8. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2016 (gradivo priloženo)

9. Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – Enota vrtec za šolsko leto 2016/2017  (gradivo priloženo)

10. Predlog sklepa o soglasju Razvojni agenciji Sotla k najemu kredita za premostitev likvidnostnih težav (gradivo priloženo)

11. Seznanitev s predlogom za odkup prostorov in zemljišč konjušnice v Rogatcu (GRADIVO I. DEL, GRADIVO II DEL)

12. Pobude in vprašanja

13. Razno
Seznanitev s poročili o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz proračuna Občine Rogatec za leto 2016, s področja:
– socialnih in humanitarnih dejavnosti,
– turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec,
– športa in
– kulturnih programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti

Predlog sklepa za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije (gradivo priloženo)
Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN