11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 27. januarja 2021

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0001/2021-1
Datum: 26.1.2021

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),
sklicujem
11. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v TOREK, 2. februarja 2021, ob 17.00 uri,
v dvorani Grajske pristave,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 22.12.2020 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 22.12.2020 (gradivo priloženo)

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2021, 2. obravnava (gradivo I del, II. del, III. del )

4. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022, 2. obravnava (gradivo I. del, II. del, III. del)

5. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane, 2. obravnava (gradivo I. del, II. del)

6. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, 2. obravnava (gradivo priloženo)

7. Predlog Odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, 2. obravnava (gradivo priloženo)

8. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (gradivo priloženo)

9. Predlog Strateškega načrta Knjižnice Rogaška Slatina za obdobje januar 2021 – december 2025 (gradivo I. del, II. del)

10. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Razvojne agencije Sotla (gradivo priloženo)

11. Pobude in vprašanja

12. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.
ŽUPAN