11. redna seja Občinskega sveta Občine Rogatec

Objavljeno: 5. junija 2012

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0003/2012- 1

Datum: 05.06.2012

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10)

sklicujem

11. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 14. JUNIJA 2012, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

 1. Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 22.03.2012 in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 07.05.2012 (gradivo priloženo: Zapisnik 10.redne seje, Zapisnik 1. dopisne seje)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 22.03.2012 in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 07.05.2012  (gradivo priloženo: Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje, Poročilo o realizaciji sklepov 1. dopisne seje)
 3. Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2011 (gradivo priloženo)
 4. Letno poročilo VIZ OŠ Rogatec za leto 2011 (gradivo priloženo)
 5. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2011 (gradivo priloženo)
 6. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, 2. obravnava (gradivo priloženo)
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
 8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1050/6, k.o. 1176 – Trlično (gradivo priloženo)
 9. Predlog izdaje soglasja k imenovanju direktorice JZ Regijsko študijsko središče (gradivo priloženo)
 10. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2012 (gradivo priloženo)
 11.  Predlog sklepov o prerazporeditvah sredstev (gradivo priloženo)
 12. Pobude in vprašanja
 13.  Razno (gradivo priloženo)
  • Seznanitev s poročili o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz proračuna Občine Rogatec za leto 2012, s področja:
  • socialnih in humanitarnih dejavnosti,
  • turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec,
  • športa in
  • kulturnih programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti.
  • Seznanitev z delovno uspešnostjo direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2011

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.

ŽUPAN