12. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 21. oktobra 2016

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC
Številka: 0070-0006/2016-1
Datum: 20.10.2016

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo),

sklicujem
12. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 27. OKTOBRA 2016, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 28.6.2016, 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 30.8.2016 in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 10.10.2016 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 28.6.2016, 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 30.8.2016 in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 10.10.2016 (gradivo priloženo)

3. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina za geografsko območje Občine Rogatec, 1. obravnava (gradivo priloženo)

4. Predlog Odloka o posebni rabi javnih površin in javnih stavb ter občinskih taksah za posebno rabo, 1. obravnava (gradivo priloženo)

5. Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Rogatec, 1. obravnava (gradivo priloženo)

6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Rogatec (gradivo priloženo)

7. Predlog sklepov o imenovanju:
 – predstavnikov Občine Rogatec v Svet Zavoda VIZ OŠ Rogatec
 – predstavnikov Občine Rogatec v Svet Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
 – nadomestnega člana Odbora za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja (gradivo priloženo)

8. Predlog sklepa s stališčem Občine Rogatec o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS (gradivo priloženo)

9. Pobude in vprašanja

10. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r.
ŽUPAN