12. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 6. aprila 2021

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0007/2021-1
Datum: 6.4.2021

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem
12. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 15. aprila 2021, ob 17.00 uri,
v dvorani Grajske pristave,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 2.2.2021 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 2.2.2021 (gradivo priloženo)

3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2020, 1. in 2. obravnava (gradivo I del, II del, III del, IV del), dodatno gradivo: Revizijsko poročilo-MUNERA

4. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2020 (gradivo I del, II del)

5. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Rogatec, 1. obravnava (gradivo I del, II del, III del)

6. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec, 1. obravnava (gradivo priloženo)

7. Predlog Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec (gradivo I del, II del)

8. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (gradivo priloženo, dodatno gradivo: Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, Predlog kandidata za člana nadzornega sveta OKP)

9. Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah (gradivo priloženo, predstavitveni film ZD Šmarje pri Jelšah)

10. Redna delovna uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2020 (gradivo I del, II del, III del)

11. Pobude in vprašanja

12. Razno (gradivo priloženo,  dodatno gradivo: Predlog sklepa za prerazporeditev)

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.
ŽUPAN