12. redna seja Občinskega sveta Občine Rogatec

Objavljeno: 8. oktobra 2012

Številka: 0070-0007/2012- 1

Datum: 08.10.2012

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10)

sklicujem

12. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v TOREK, 16. OKTOBRA 2012, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

 1. Zapisnik 

  11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 14.06.2012, 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 27.06.2012,

  2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 29.08.2012 in

  3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 27.09.2012

  (gradivo priloženo)

 1. Poročilo o realizaciji sklepov 

  11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 14.06.2012,2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 27.06.2012,

  2. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 29.08.2012 in

  3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 27.09.2012

  (gradivo priloženo)

 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2012, 1. in 2. obravnava(gradivo priloženo)
 1. Predlog Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., 1. in 2. obravnava(gradivo priloženo)
 1. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra(gradivo priloženo)
 1. Izvolitev elektorja oz. predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta (gradivo priloženo)
 1. Pobude in vprašanja
 1.  Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

ŽUPAN