13. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 5. decembra 2016

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC
Številka: 0070-0007/2016-1
Datum: 2.12.2016

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo),

sklicujem
13. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v PONEDELJEK, 12. DECEMBRA 2016, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 27.10.2016 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 27.10.2016 (gradivo priloženo)

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2017, 1. obravnava (gradivo I. del, gradivo II. del)

4. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2018, 1. obravnava (gradivo I. del, gradivo II. del)

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, 1. obravnava (gradivo priloženo)

6. Predlog Skupnega občinskega programa varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (gradivo I. del, gradivo II. del, gradivo III. del)

7. Predlog cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:
– oskrbe s pitno vodo
– odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter padavinske odpadne vode s streh (gradivo I. del, gradivo II. del)

8. Predlog sklepa za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije proračuna Občine Rogatec za leto 2016 (gradivo priloženo)

9. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec (gradivo priloženo)

10. Pobude in vprašanja

11. Razno (gradivo priloženo)

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN