13. redna seja Občinskega sveta Občine Rogatec

Objavljeno: 16. novembra 2012

Številka: 0070-0008/2012- 1

Datum: 16.11.2012

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10)

sklicujem

13. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v TOREK, 27. NOVEMBRA 2012, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 16.10.2012(gradivo priloženo)
  2. Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 16.10.2012 (gradivo priloženo)
  3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2013, 1. obravnava (gradivo priloženo) 
  4. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2014, 1. obravnava(gradivo priloženo)
  5. Predlog Aneksa št. 1 k Pogodbi o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje »Obsotelje in Kozjanskega«(gradivo priloženo)
  6. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2013(gradivo priloženo)
  7. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v občini Rogatec v letu 2013(gradivo priloženo)
  8. Pobude in vprašanja
  9. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r.

ŽUPAN