14. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 20. januarja 2017

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0001/2017-1
Datum: 18.1.2017

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo),

sklicujem
14. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 26. JANUARJA 2017, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

 

1. Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 12.12.2016 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 12.12.2016 (gradivo priloženo)

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2017, 2. obravnava (gradivo I. del, gradivo II. del)

4. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2018, 2. obravnava (gradivo I. del, gradivo II. del)

5. Predlog Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec (gradivo priloženo)

6. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec in sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelku 1 in oddelku 8 predšolske vzgoje (gradivo priloženo)

7. Predlog sklepa o odpisu terjatev (gradivo priloženo)

8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2016 (gradivo priloženo)

9. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Razvojne agencije Sotla (gradivo priloženo)

10. Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah (gradivo priloženo; na sejo je vabljen kandidat za direktorja, g. Marjan Dikaučič)

11. Pobude in vprašanja

12. Razno (gradivo priloženo)

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r.
ŽUPAN