14. redna seja Občinskega sveta Občine Rogatec

Objavljeno: 19. decembra 2012

Številka: 0070-0009/2012- 1

Datum: 19.12.2012

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10)

sklicujem

14. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 27. DECEMBRA 2012, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

 1. Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 27.11.2012 (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 27.11.2012 (gradivo priloženo)
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2013, 2. obravnava (Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2013, 2.
  obravnava
  , dopolnitve Načrta ravnanja)
 4. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2014, 2. obravnava (gradivo priloženo)
 5. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec –dopolnjen osnutek (gradivo priloženo: odlok, priloga odloka, obrazložitev, zapisnik)
 6. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
 7. Predlog sklepa o imenovanju člana v svet zavoda Razvojne agencije Sotla (gradivo priloženo)
 8. Predlog za imenovanje člana v nadzorni svet OKP Rogaška Slatina, d.o.o. (gradivo priloženo)
 9. Pobude in vprašanja
 10. Razno (gradivo priloženo)

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.

ŽUPAN