15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 10. aprila 2017

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0002/2017-1
Datum: 5. 4. 2017

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo),

sklicujem

15. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 13. APRILA 2017, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 26.1.2017 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 26.1.2017 (gradivo priloženo)

3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Rogatec o pregledu izkazov Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2016 (gradivo bo članom občinskega sveta predloženo naknadno, 3. točka)

4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2016, 1. in 2. obravnava (gradivo:  I. del ,  II. del )

5. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah (gradivo priloženo; na sejo je vabljena kandidatka za direktorico, ga. Jasna Žerak)

6. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina (gradivo priloženo)

7. Predlog sklepa za imenovanje člana Nadzornega sveta OKP Rogaška Slatina, d.o.o.  (gradivo priloženo)

8. Pobude in vprašanja

9. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r.
ŽUPAN