15. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 4. februarja 2022

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0002/2022
Datum: 3.2.2022

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in 4. odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem
15. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo potekala na daljavo, v ČETRTEK, 10. februarja 2022, ob 17.00 uri,
preko spletne platforme ZOOM

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 23.12.2021 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 23.12.2021 (gradivo priloženo)

3. Predlog Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Rogatec, 2. obravnava (gradivo priloženo)

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)

5. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec (gradivo priloženo)

6. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2022 (gradivo priloženo)

7. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (gradivo priloženo)

8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2021 (gradivo priloženo)

9. Pobude in vprašanja

10. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN