15. redna seja Občinskega sveta Občine Rogatec

Objavljeno: 26. marca 2013

Številka: 0070-0002/2013- 1

Datum: 26.03.2013

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10)

sklicujem

15. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v SREDO, 3. APRILA 2013, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

 1. Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 27.12.2012 in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 18.02.2013 (gradivo priloženo: 14.redna seja, 3.izredna seja)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 27.12.2012 in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 18.02.2013 (gradivo priloženo: 14.redna seja, 3.izredna seja)
 3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Rogatec o pregledu izkazov Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2012 (gradivo priloženo)
 4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2012, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo: I., II.)
 5. Letno poročilo VIZ OŠ Rogatec za leto 2012 (gradivo priloženo)
 6. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2012 (gradivo priloženo)
 7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
 8. Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu – socialna oskrba (gradivo priloženo)
 9. Predlog o spremembi območja naselja Donačka Gora (gradivo priloženo)
 10. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (gradivo priloženo)
 11. Pobude in vprašanja
 12.  Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.

ŽUPAN