16. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 23. junija 2017

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0005/2017-1
Datum: 22.6.2017

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo),

sklicujem
16. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 29. JUNIJA 2017, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 13.4.2017, 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 25.5.2017 in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.6.2017 (gradivo I. del.,gradivo II. del, gradivo III. del)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 13.4.2017, 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 25.5.2017 in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 5.6.2017  (gradivo)

3. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2016 (gradivo I. del,II. del, III. del  )

4. Letno poročilo VIZ OŠ Rogatec za leto 2016 (gradivo I. del, II. del )

5. Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – Enota vrtec za šolsko leto 2017/2018 in o določitvi fleksibilnega normativa (gradivo)

6. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2017 (gradivo)

7. Pobude in vprašanja

8. Razno (gradivo)
Seznanitev s poročili o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz proračuna Občine
Rogatec za leto 2017, s področja:
– socialnih in humanitarnih dejavnosti,
– turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec,
– športa in
– kulturnih programov in projektov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN