16. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 6. aprila 2022

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0009/2022-1

Datum: 6.4.2022

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem

  1. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC 

Seja bo v SREDO,  13. aprila 2022, ob 17.00 uri,

v dvorani Grajske pristave,

Pot k ribniku 4, Rogatec

 

 

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 10.2.2022 (gradivo priloženo)
2. Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 10.2.2022 (gradivo priloženo)
3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2021, 1. in 2. obravnava (gradivo I. del, II. del,III. del, IV. del, V. del, VI. del, VII. del)
4. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2021 (gradivo I. del , II. del)
5. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine v Občini Rogatec, 1. obravnava (gradivo priloženo)
6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
7. Predlog cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2022 (gradivo I. del,II. del,III. del,IV. del,V. del)
8. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec (gradivo priloženo)
9. Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina (gradivo priloženo)
10. Redna delovna uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2021 (Gradivo I. del, II. del)
11. Pobude in vprašanja
12. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.
ŽUPAN