16. redna seja Občinskega sveta Občine Rogatec

Objavljeno: 21. junija 2013

Številka: 0070-0005/2013- 1
Datum: 19.06.2013

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10)

sklicujem

16. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 27. JUNIJA 2013, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

 1. Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 03.04.2013, 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 15.05.2013 in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 30.05.2013(gradivo priloženo)
 1. Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 03.04.2013, 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 15.05.2013 in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 30.05.2013(gradivo priloženo)
 1. Letno poročilo VIZ OŠ Rogatec za leto 2012(gradivo priloženo)
 1. Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2012(gradivo priloženo)
 1. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
 1. Predlog Odloka o spremembi območja naselja Donačka Gora, 1. in 2. obravnava(gradivo priloženo)
 1. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa in o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – Enota vrtec za šolsko leto 2013/2014 ter predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Rogatec(gradivo priloženo)
 1. Predlog sklepa o soglasju k spremembam Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec(gradivo priloženo)
 1. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2013(gradivo priloženo)
 1. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2012(gradivo priloženo)
 1. Predlog sklepa za izdajo soglasja k najemu kredita OKP Rogaška Slatina, d.o.o. (gradivo priloženo)
 1. Pobude in vprašanja
 1.  Razno

Seznanitev s poročili o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz proračuna Občine    Rogatec za leto 2013, s področja:

 • socialnih in humanitarnih dejavnosti,
 • turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec,
 • športa in
 • kulturnih programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti.

 Martin Mikolič, univ. dipl. inž.

ŽUPAN