19. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC
Številka: 0070-0001/2014- 1
Datum: 04.02.2014

VABILO
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10)

sklicujem
19. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v SREDO, 12. FEBRUARJA 2014, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 19.12.2013 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 19.12.2013 ((gradivo priloženo))

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2014, 1. in 2. obravnava (Rebalans 2014Sklep – dopolnitve Načrta ravnanja)

4. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec, 2. obravnava (obrazložitevOdlokpriloga Odloka)

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)

6. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2013 (gradivo priloženo)

7. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (gradivo priloženo)

8. Pobude in vprašanja

9. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN