17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 21. junija 2022

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0012/2022-1

Datum: 21.6.2022

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem 17. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 Seja bo v TOREK,  28. junija 2022, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

 DNEVNI RED:

1. Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 13.4.2022 in 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 17.5.2022 (gradivo I. del, II. del)
2. Poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 13.4.2022 in 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 17.5.2022 (gradivo I. del, II. del)
3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022, 1. in 2. obravnava (gradivo I. del, II. del)
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne, 1. obravnava (gradivo priloženo)
5. Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec, za šolsko leto 2022/2023 in o potrditvi fleksibilnega normativa (gradivo priloženo)
6. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice JZ Regijsko študijsko središče (gradivo priloženo)
7. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov v Svet zavoda Regijsko študijsko središče (gradivo priloženo)
8. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2022 (gradivo priloženo)
9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (gradivo priloženo)
10. Pobude in vprašanja
11. Razno

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r., ŽUPAN