17. redna seja Občinskega sveta Občine Rogatec

Objavljeno: 6. novembra 2013

OBČINSKI SVET OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0008/2013- 1
Datum: 06.11.2013

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10)

sklicujem
17. REDNO SEJO 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 14. NOVEMBRA 2013, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

 1. Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 27.06.2013, 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 02.09.2013 in 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 09.10.2013 (gradivo priloženo)
 1. Poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 27.06.2013, 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 02.09.2013 in 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 09.10.2013 (gradivo priloženo)
 1. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju  Občine Rogaška Slatina, Občine Šmarje pri Jelšah, Občine Rogatec, Občine Podčetrtek, Občine Kozje, Občine Bistrica ob Sotli  in Občine Poljčane, 1. obravnava (gradivo priloženo)
 1. Predlog Odloka  o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Rogaška Slatina, Občine Šmarje pri Jelšah, Občine  Podčetrtek, Občine Rogatec,  Občine Kozje in Občine Bistrica ob Sotli, 1. obravnava (gradivo priloženo)
 1. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec, 1. obravnava (gradivo priloženo)
 1. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec (gradivo priloženo)
 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje S 5 Rogatec (območje stanovanj), 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo: 12)
 1. Predlog imenovanja predstavnika ustanoviteljev v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina (gradivo priloženo)
 1. Predlog imenovanja nadomestnega člana v skupščino OKP Rogaška Slatina, d.o.o. (gradivo priloženo)
 1. Pobude in vprašanja
 1.  Razno (gradivo priloženo)

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN