18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 16. februarja 2018

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0001/2018-1
Datum: 14.2.2018

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo),

sklicujem
18. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 22. FEBRUARJA 2018, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 19.10.2017 in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.12.2017 (gradivo I. del,  II. del)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 19.10.2017 in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.12.2017 (gradivo I. del,  II del)

3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2018, 1. in 2. obravnava (gradivo I. del, gradivo II. del)

4. Predlog Statuta Občine Rogatec, 1. obravnava (gradivo I. del, gradivo II. del)

5. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec, 1. obravnava (gradivo priloženo)

6. Predlog sklepov o imenovanju
– nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec
– nadomestne članice Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (gradivo priloženo)

7. Predlog sklepa za razrešitev predstavnice Občine Rogatec v Svetu zavoda VIZ OŠ Rogatec in predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana v primeru razrešitve (gradivo priloženo članom občinskega sveta)

8. Predlog cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu – socialna oskrba za leto 2018 (gradivo priloženo)

9. Predlog sklepa glede odpovedi pravici do povračila pomoči oziroma omejitvi dedovanja (gradivo priloženo)

10. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2017 (gradivo priloženo)

11. Pobude in vprašanja

12. Razno (gradivo priloženo

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN