18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 14. oktobra 2022

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0016/2022-1

Datum: 13.10.2022

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujeM  18. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 Seja bo v ČETRTEK,  20. oktobra 2022, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

 

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 28.6.2022 in 8. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 30.8.2022 (gradivo I. del, II. del)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 28.6.2022 in 8. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 30.8.2022 (gradivo I. del, II. del)

3. Predlog Odloka o drugem rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2022, 1. in 2. obravnava (gradivo I. del, II. del)

4. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2022 (gradivo)

5. Volitve elektorja oziroma predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve člana državnega sveta (gradivo)

6. Pobude in vprašanja

7. Razno

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

ŽUPAN

 

VABILO