18. redna seja Občinskega sveta Občine Rogatec

Objavljeno: 18. decembra 2013

OBČINSKI SVET OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0009/2013- 1
Datum: 11.12.2013

VABILO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10)

sklicujem
18. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC.

Seja bo v ČETRTEK, 19. DECEMBRA 2013, ob 17.30 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec. 

Predlog DNEVNEGA REDA:

 1. Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 14.11.2013 (gradivo priloženo)
 1. Poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 14.11.2013 (gradivo priloženo)
 1. Predlog Skupnega občinskega programa varnosti Občine Rogaška Slatina, Občine Rogatec in Občine Podčetrtek (gradivo priloženo)
 1. Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Rogatec, 1. obravnava (gradivo priloženo)
 1. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2014 (gradivo priloženo)
 1. Predlog mnenja ustanovitelja k imenovanju ravnatelja VIZ III. OŠ Rogaška Slatina (gradivo priloženo)
 1. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane, 2. obravnava (gradivo priloženo)
 1. Predlog Odloka  o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, 2. obravnava (gradivo priloženo)
 1. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah in potrditve nove cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo (gradivo priloženo)
 1. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah in potrditve nove cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (gradivo priloženo)
 1. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah in potrditve nove cene storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (gradivo priloženo)
 1. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov družbe Simbio d.o.o. in potrditve nove cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (gradivo priloženo)
 1. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov družbe Simbio d.o.o. in potrditve nove cene odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov (gradivo priloženo)
 1. Pobude in vprašanja
 1.  Razno (gradivo priloženo)

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r.
ŽUPAN