19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 6. aprila 2018

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0002/2018-1
Datum: 4.4.2018

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo),

sklicujem
19. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 12. APRILA 2018, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 22.2.2018 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 22.2.2018 (gradivo priloženo)

3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2017, 1. in 2. obravnava (gradivo I. del, gradivo II. del)

4. Predlog Statuta Občine Rogatec, 2. obravnava (gradivo I. del, gradivo II. del)

5. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec, 2. obravnava (gradivo I. del, gradivo II. del

6. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec (gradivo I. del, gradivo II.del)

7. Predlogi sklepov za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 2018 (gradivo priloženo)

8. Predlog sklepa za podaljšanje koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja pokopališč in pokopališke dejavnosti na območju Občine Rogatec (gradivo I. del, gradivo II.del)

9. Predlog sklepa o soglasju k spremembi sistemizacije delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec za šolsko leto 2017/2018 in o določitvi fleksibilnega normativa (gradivo priloženo)

10. Pobude in vprašanja

11. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN