2. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 29. julija 2019

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0006/2019-3
Datum: 29.7.2019

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) ter 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)

sklicujem
2. IZREDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 1. AVGUSTA 2019 ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Neurja na območju Občine Rogatec dne 7.7.2019, 12.7.2019 in 13.7.2019
– prerazporeditev proračunskih sredstev za odpravo posledic neurij (gradivo priloženo)

2. Predlogi sklepov o imenovanju:
I. nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Rogatec
II. Občinske volilne komisije Občine Rogatec
III. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
IV. Sosveta za varnost
V. člana Sveta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah (gradivo priloženo)

3. Razno

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l.r.
ŽUPAN