2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 28. januarja 2019

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0001/2019-1
Datum: 25.1.2019

VABILO
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) ter 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)
sklicujem
2. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v TOREK, 5. februarja 2019, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 13. in 18.12.2018 (gradivo priloženo)
2. Poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 13. in 18.12.2018 (gradivo priloženo)
3. Predlog sklepa za potrditev mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Rogatec (gradivo priloženo)
4. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2019, 1. obravnava (gradivo I. del, gradivo II. del)
5. Predlogi sklepov o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Rogatec in Nadzornega odbora Občine Rogatec                         (gradivo I. del ,  gradivo II. del)
6. Predlog sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Rogatec – Odbora za mlade za mandatno obdobje 2018-2022 (gradivo priloženo)
7. Predlog sklepa o imenovanju člana skupščine javnega podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o. (gradivo priloženo)
8. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Knjižnice Rogaška Slatina (gradivo priloženo)
9. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Celje (gradivo priloženo)
10. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2018   (gradivo priloženo)
11. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec za šolsko leto 2018/2019 (gradivo priloženo)
12. Pobude in vprašanja
13. Razno (gradivo priloženo)

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN