2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 19. januarja 2023

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0002/2023-1

Datum: 19.1.2023

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

 sklicujem 2. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC 

Seja bo v ČETRTEK,  26. januarja 2023, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

 

DNEVNI RED:

  1. Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 8.12.2022 (gradivo priloženo)
  2. Poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 8.12.2022 (gradivo priloženo)
  3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2023, 1. obravnava (gradivo I. del, II. del)
  4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne, 2. obravnava (gradivo priloženo)
  5. Predlog sklepa o ustanovitvi Odbora za mlade, kot občasnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Rogatec za mandatno obdobje 2022 – 2026 (gradivo priloženo)
  6. Predlogi sklepov o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Rogatec in Nadzornega odbora Občine Rogatec (gradivo priloženo)
  7. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2022 (gradivo priloženo)
  8. Pobude in vprašanja
  9. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., ŽUPAN