2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 28. novembra 2014

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0008/2014-1

Datum: 26.11.2014

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem

2. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 

Seja bo v ČETRTEK, 4. DECEMBRA 2014, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec

 Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 23.10.2014 (gradivo priloženo)
  1. Poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 23.10.2014 (gradivo priloženo)
  1. Predlog sklepa za potrditev mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Rogatec (gradivo priloženo)
  1. Predlogi sklepov o imenovanju članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Rogatec in Nadzornega odbora Občine Rogatec (4. točka I4. točka II)
  1. Predlogi sklepov za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 2014 med področji proračunske porabe (gradivo priloženo)
  1. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec (gradivo priloženo)
  1. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (gradivo priloženo)
  1. Pobude in vprašanja
  2.  Razno

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

ŽUPAN