20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 17. maja 2018

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0003/2018-1
Datum: 16.5.2018

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem
20. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 24. MAJA 2018, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 12.4.2018 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 12.4.2018 (gradivo priloženo)

3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2018, 1. in 2. obravnava (gradivo I. del, gradivo II. del)

4. Predlog Odloka o spremembi območja naselja Rogatec, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)

5. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2017 (gradivo I. del, gradivo II. del)

6. Predlog za izdajo soglasja za najem kredita za financiranje nakupa avtocisterne (gradivo priloženo)

7. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (gradivo priloženo)

8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (gradivo priloženo)

9. Pobude in vprašanja

10. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN