20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 28. marca 2014

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC
Številka: 0070-0003/2014-1
Datum: 26.03.2014

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10) sklicujem
20. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 3. APRILA 2014, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 12.02.2014 in 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 27.02.2014 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 12.02.2014 in 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 27.02.2014 (gradivo priloženo)

3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Rogatec o pregledu izkazov Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2013 (gradivo priloženo)

4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2013, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)

5. Letno poročilo VIZ OŠ Rogatec za leto 2013 (gradivo priloženo)

6. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2013 (gradivo priloženo)

7. Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Rogatec, 2. obravnava (gradivo priloženo)

8. Predlog imenovanja predstavnika v Svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah (gradivo priloženo)

9. Pobude in vprašanja

10. Razno

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

ŽUPAN