7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0009/2019-1
Datum: 27.11.2019

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), sklicujem

7. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 5. decembra 2019, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 29.10.2019 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 29.10.2019 (gradivo priloženo)

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2020, 1. obravnava (gradivo I. del, gradivo II. del)

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina, 1. obravnava (gradivo priloženo)

5. Letno poročilo Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za leto 2018 in Polletno poročilo Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za leto 2019 (gradivo I. del, II. del, III. del)

6. Predlog cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2020 (gradivo priloženo)

7. Predlog nove ekonomske cene za 7,5 oddelkov VIZ OŠ Rogatec – Enote vrtec (gradivo priloženo)

8. Predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice Odbora za mlade (gradivo priloženo)

9. Pobude in vprašanja

10. Razno

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.
ŽUPAN

 

Z dnem 30.11.2019 začne na območju Občine Rogatec, v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), veljati Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 68/19).

Turistično in promocijsko takso so pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, dolžni pobirati hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja in jo nakazati na poseben račun občine.

 

ZNESEK TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

 

turistična taksa promocijska taksa SKUPAJ
100 % plačilo takse 1,20 EUR 0,30 EUR 1,50 EUR
50% plačilo takse 0,60 EUR 0,15 EUR 0,75 EUR

 

Pobrana turistična in promocijska taksa se nakaže OBČINI ROGATEC do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, na podračun, št. 0130 7845 0000 069, sklic: SI19 vaša davčna številka-07129.

 

OBVESTILO