OBVESTILO: 21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 28. junija 2018

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0004/2018-1
Datum: 27.6.2018

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), po pooblastilu župana Martina Mikoliča, št. 030-0002/2018 z dne 22.6.2018

sklicujem
21. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 5. JULIJA 2018, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 24.5.2018 (gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 24.5.2018 (gradivo priloženo)

3. Letno poročilo JZ Knjižnica Rogaška Slatina za leto 2017 (gradivo I del, gradivo II. del)

4. Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – Enota vrtec za šolsko leto 2018/2019 (gradivo priloženo)

5. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2018 (gradivo priloženo)

6. Pobude in vprašanja

7. Razno
Seznanitev s poročili o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz proračuna Občine
Rogatec za leto 2018, s področja:
 socialnih in humanitarnih dejavnosti,
 turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec,
 športa in
 kulturnih programov in projektov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. (gradivo priloženo)

Anton Roškar, l.r.
PODŽUPAN