21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 20. junija 2014

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

 

Številka: 0070-0005/2014-1

Datum: 18.06.2014

VABILO

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06-uradno prečiščeno besedilo in 50/10)

sklicujem

21. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 

Seja bo v ČETRTEK, 26. JUNIJA 2014, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

 Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 03.04.2014 in 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 05.05.2014 (gradivo)
  1. Poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 03.04.2014 in 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 05.05.2014  (gradivo)
  1. Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2013 (gradivo)
  1. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek  za leto 2013 (gradivo)
  1. Predlog Tržnega reda tržnice v Rogatcu (gradivo)
  1. Predlog sklepa o določitvi fleksibilnega normativa in o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec – Enota vrtec za šolsko leto 2014/2015 (gradivo)
  1. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2014 (gradivo)
  1. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Rogatec (gradivo)
  1. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (gradivo)

    10. Pobude in vprašanja

  1.  Razno (gradivo)

Seznanitev s poročili o rezultatih javnih razpisov sofinanciranja iz proračuna Občine Rogatec za leto 2014, s področja:

–       socialnih in humanitarnih dejavnosti,

–       turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec,

–       športa in

–       kulturnih programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti.

 

 Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

 ŽUPAN