3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 23. maja 2017

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0003/2017-1
Datum: 22.5.2017

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem
3. IZREDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 25. MAJA 2017, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Predstavitev izvedenega javnega naročila za gradnjo vrtca (gradivo priloženo)
2. Predlog cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu – socialna oskrba za leto 2017 (gradivo priloženo)
3. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda JZ Regijsko študijsko središče (gradivo priloženo)
4. Razno (gradivo priloženo)

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r.
ŽUPAN