3. izredna seja Občinskega sveta Občine Rogatec

Objavljeno: 11. februarja 2013

Številka: 0070-0001/2013-1

Datum: 11.02.2013

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 28/06, 50/10 in 56/11) in v skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec

(Uradni list RS, št. 66/06-UPB1 in 50/10)

sklicujem

3. IZREDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v PONEDELJEK, 18. FEBRUARJA 2013, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU SOTLE« ter o spremembah in dopolnitvi Načrta razvojnih programov 2013-2017 (gradivo priloženo)
  2. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž.

ŽUPAN