3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 23. februarja 2023

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0004/2023-1

Datum: 23.2.2023

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), 

sklicujem 3. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC 

Seja bo v ČETRTEK, 2. marca 2023, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec,

Pot k ribniku 4, Rogatec

 

DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 26.1.2023 (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 26.1.2023 (gradivo priloženo)
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2023, 2. obravnava (gradivo I. del, II. del)
 4. Predlog sklepov o imenovanju:
  • predstavnice Občine Rogatec v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Celje
  • članice skupščine javnega podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o.
  • članice Sveta zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina, kot predstavnice občin Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Rogatec (gradivo priloženo)
 5. Predlog soglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest VIZ OŠ Rogatec, Enota Vrtec (gradivo I. del, II. del)
 1. Pobude in vprašanja
 1. Razno (gradivo priloženo)

 Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r.

ŽUPAN