3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 28. februarja 2019

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0002/2019-1
Datum: 28.2.2019

VABILO

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) ter 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)

sklicujem
3. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 7. marca 2019, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1.Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 5.2.2019 (gradivo priloženo)

2.Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 5.2.2019 (gradivo priloženo)

3.Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2019, 2. obravnava (gradivo I. del, gradivo II. del)

4.Predlog sklepa o potrditvi Lokalnega programa kulture Občine Rogatec za obdobje 2019-2022 (gradivo I. del, gradivo II. del)

5.Predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Rogatec (gradivo priloženo)

6.Predlog sklepa o imenovanju članov občasnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Rogatec – Odbora za mlade (gradivo priloženo)

7.Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ OŠ Rogatec (gradivo priloženo)

8.Predlog sklepa o uskladitvi meje Občine Rogatec z Občino Rogaška Slatina (gradivo priloženo)

9.Pobude in vprašanja

10.Razno (gradivo priloženo)

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN