4. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 19. oktobra 2021

Številka:  032-0013/2021-1

Datum: 19.10.2021

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGATEC

 Zadeva:          4. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), sklicujem 4. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Rogatec, ki bo trajala do petka, 22. oktobra 2021, do 12.00 ure.

Predmetno dopisno sejo sklicujemo vsled prijave projekta Občine Rogatec, z nazivom »Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega – OK okusi«, skupaj s partnerji Občino Podčetrtek, Občino Rogaška Slatina, Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Konjeniškim klubom Strmol in gospodarskim interesnim združenjem za pospeševanje turizma Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, na  3. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt bo vplival na povezovanje lokalne ponudbe na navedenem območju. Občina Rogatec bo skozi projekt kupila opremo za trženje lokalnih produktov –  lesene hiške, oder in pult ter sodelovala pri izvedbi ostalih aktivnosti partnerjev. Da lahko izvedemo prijavo na razpis je potrebno ta projekt uvrstiti v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2022 – 2025 in nato v letu 2022 zagotoviti lastna sredstva v višini 9.673,77 EUR. Glede na to, da je projekt partnerski in glede na to, da še ni znanih vseh finančnih podatkov za sestavo celotnega finančnega načrta, bo v primeru sprememb projekt naknadno usklajen z vlogo ob pripravi sprememb oziroma rebalansa proračuna Občine Rogatec za leto 2022.

Na dnevni red te dopisne seje smo uvrstili tudi točko »Predlog sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda za kulturo, turizem in razvoj  Rogatec«, saj potrebuje Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, zaradi izvedbe projekta »Roko-delci« in planiranega nakazila nepovratnih finančnih sredstev, ki pa v letošnjem letu ne bo realizirano, soglasje k zadolžitvi, to je k najemu kratkoročnega kredita v višini 45.000,00 EUR.

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Uvrstitev novega projekta »Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega – OK okusi« v Načrt razvojnih programov Občine Rogatec za obdobje 2022 – 2025 (gradivo priloženo)
  2. Predlog sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda za kulturo, turizem in razvoj  Rogatec (gradivo priloženo)

 

Morebitna vprašanja v zvezi s predlaganim dnevnim redom lahko člani občinskega sveta podate predlagatelju do petka, 22. oktobra 2021, do 9.00 ure, na elektronski naslov: obcina@rogatec.si ali na telefonsko številko: 03 812 10 00.

Prosimo, da izpolnjeno in podpisano glasovnico vrnete po e-pošti najkasneje do petka, 22. oktobra 2021, do 12.00 ure.

Lep pozdrav,

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

ŽUPAN