4. redna seja Občinskega sveta Občine Rogatec

Objavljeno: 6. aprila 2023

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 032-0011/2023-1
Datum: 6.4.2023

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem
4. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v ČETRTEK, 13. aprila 2023, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 2.3.2023 (gradivo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 2.3.2023 (gradivo)

3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2022, 1. in 2. obravnava (gradivo I. del, II. del,  III. del,  IV. del,  V. del, VI. del, VII. del)

4. Predlog spremembe Kadrovskega načrta Občine Rogatec za leto 2023 (gradivo I. del, II. del)

5. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2022 (gradivo I. del, II. del)

6. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec, 1. in 2. obravnava (gradivo)

7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla, 1. in 2. obravnava (gradivo)

8. Predlog spremembe cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:
– obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
– odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (gradivo I. del, II. del, III. del)

9. Predlog spremembe cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja:
– oskrbe s pitno vodo
– odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
– ravnanja s komunalnimi odpadki (gadivo I. del,II. del, III. del, IV. del)

10. Predlog za izdajo soglasja za najem dolgoročnega kredita za financiranje nakupa dveh specialnih komunalnih vozil – smetarskih vozil (gradivo I. del, II. del)

11. Imenovanje nadomestnih članov:
– Sveta Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
– Sveta JZ Knjižnica Rogaška Slatina (gradivo)

12. Redna delovna uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2022 (gradivo I. del, II. del, III. del)

13. Pobude in vprašanja

14. Razno

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r.
ŽUPAN