4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 8. aprila 2019

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0003/2019-1
Datum: 8. 4. 2019

VABILO

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) ter 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)

sklicujem
4. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v PONEDELJEK, 15. aprila 2019 ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 7. 3. 2019 (gradivo priloženo)
2. Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 7. 3. 2019 (gradivo priloženo)
3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2018, 1. in 2. obravnava (gradivo I. del, gradivo II. del)
4. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2018 (gradivo I. del, gradivo II. del)
5. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2018 (gradivo I. del, gradivo II. del, gradivo III. del, gradivo IV. del)
6. Letno poročilo VIZ OŠ Rogatec za leto 2018 (gradivo I. del, gradivo II. del)
7. Predlog cene socialno varstvene storitve »Pomoč na domu« za leto 2019 (gradivo I. del, gradivo II. del)
8. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda VIZ III. OŠ Rogaška Slatina (gradivo priloženo)
9. Pobude in vprašanja
10. Razno

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN