4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 6. februarja 2015

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0001/2015-1

Datum: 05.02.2015

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec

(Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem

4. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 

Seja bo v ČETRTEK, 12. FEBRUARJA 2015, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

 

 1. Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 23.12.2014 (gradivo priloženo)
 1. Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 23.12.2014 (gradivo priloženo)
 1. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2015, 2. obravnava (opis, proračun, zapisniki in dopis)
 1. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2016, 2. obravnava (opis, proračun)
 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Rogatec, 1. in 2. obravnava (opis, poročilo)
 1. Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec  (gradivo priloženo)
 1. Predlog sklepa o imenovanju člana skupščine javnega podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o. (gradivo priloženo)
 1. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina (gradivo priloženo)
 1. Predlog Sklepa o višini enkratne študijske pomoči študentom na študijski izmenjavi (gradivo priloženo)
 1. Predlog Sklepa o znižanju plačilnega razreda staršem, ki imajo stanovanjski kredit (gradivo priloženo)
 1. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v Občini Rogatec za leto 2014 ( gradivo priloženo)
 1. Pobude in vprašanja
 1.  Razno

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

 ŽUPAN