5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 20. septembra 2017

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0007/2017-1
Datum: 20.9.2017

 

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem
5. IZREDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v PONEDELJEK, 25. SEPTEMBRA 2017, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

Predlog DNEVNEGA REDA:

1. Predlog sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec in sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 2017 (gradivo priloženo)
2. Predlog Pravil za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (gradivo priloženo:  I. del,  II. del)
3. Predlog sklepa o sklenitvi sporazuma o pobratenju Občine Rogatec in Občine Maruševec (3. točka)
4. Razno

 

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN