5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 11. junija 2019

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0005/2019-1
Datum: 11.6.2019

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18),

sklicujem
5. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Seja bo v TOREK, 18. junija 2019, ob 17.00 uri,
v sejni sobi Občine Rogatec,
Pot k ribniku 4, Rogatec

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.4.2019 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 24.4.2019 (gradivo I. del, gradivo II. del)
2. Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 15.4.2019 in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, z dne 24.4.2019 (gradivo priloženo)
3. Predlog Odloka o ustanovitvi interesne zveze občin «Zveza haloških občin«, 1. in 2. obravnava ter seznanitev s Strateškimi smernicami za razvoj turizma na območju Haloz in Dodatkom k Strateškim smernicam, kot strokovnima podlagama za ustanovitev interesne zveze (gradivo I. del, gradivo II. del, gradivo III. del)
4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, 1. in 2. obravnava (gradivo priloženo)
6. Predlog spremembe cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (gradivo I. del, II. del, III. del, IV. del)
7. Predlog sklepov o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v VIZ OŠ Rogatec, Enota vrtec, za šolsko leto 2019/2020 in o potrditvi fleksibilnega normativa (gradivo priloženo)
8. Predlog Sklepa o določitvi priznanj Občine Rogatec, ki se bodo razpisala v letu 2019 (gradivo priloženo)
9. Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2018 (gradivo priloženo)
10. Mnenje k preoblikovanju Pošte Rogatec v pogodbeno pošto (gradivo priloženo)
11. Pobude in vprašanja
12. Razno (gradivo priloženo)

Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.
ŽUPAN