5. redna seja Občinskega sveta

Objavljeno: 1. aprila 2015

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

 

Številka: 0070-0003/2015-1

Datum: 30.03.2015 

 

VABILO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec

(Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem

5. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

 

Seja bo v SREDO, 8. APRILA 2015, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

 1. Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 12.02.2015 (gradivo priloženo)
 1. Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 12.02.2015 (gradivo priloženo)
 1. Poročilo Nadzornega odbora Občine Rogatec o pregledu izkazov Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2014            (gradivo priloženo)
 1. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2014, 1. in 2. obravnava ( gradivo priloženo: I. del in II. del)
 1. Letno poročilo VIZ OŠ Rogatec za leto 2014 (gradivo priloženo)
 1. Letno poročilo Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za leto 2014 (gradivo priloženo)
 1. Predlog Pravilnika o subvencioniranju nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec                    (gradivo priloženo)
 1. Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorice Knjižnica Rogaška Slatina (gradivo priloženo)
 1. Predlog sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu – socialna oskrba (gradivo priloženo)
 1. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2015 (gradivo priloženo)
 1. Seznanitev s finančnimi poročili organizatorjev volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogatec v letu 2014 in predlog delne povrnitve stroškov (gradivo priloženo)
 1. Pobude in vprašanja
 1. Razno

 Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

 ŽUPAN