7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 27. avgusta 2015

OBČINSKI SVET

OBČINE ROGATEC

Številka: 0070-0005/2015-1

Datum: 25.8.2015

 

VABILO

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo), po pooblastilu župana Martina Mikoliča, št. 030-0003/2015 z dne 17.8.2015,

sklicujem

7. REDNO SEJO

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGATEC 

Seja bo v SREDO, 2. SEPTEMBRA 2015, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Rogatec

 

Predlog DNEVNEGA REDA:

 1. Zapisnik 6. redne seje Občinskega  sveta Občine Rogatec z dne 7.7.2015 (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 6.  redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec z dne 7.7.2015 (gradivo priloženo)
 3. Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2014 (gradivo priloženo:  1. del in  2. del )
 4. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek  za leto 2014 (gradivo priloženo)
 5. Letno poročilo Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla za leto 2014 (gradivo priloženo)
 6. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, 2. obravnava (gradivo priloženo
 7. Predloga sklepov o podelitvi priznanj Občine Rogatec v letu 2015 (gradivo priloženo)
 8. Predloga sklepov o imenovanju:

–        nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Rogatec

–        člana Sveta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah (gradivo priloženo)

 1. Predlog sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorice Razvojne agencije Sotla (gradivo priloženo)
 2. Predlogi sklepov za  prerazporeditev sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 2015 med področji proračunske porabe  gradivo priloženo 
 3. Pobude in vprašanja 
 4. Razno

  Anton Roškar, univ. dipl. inž., l.r.

  PODŽUPAN